Koncesja

Potrzebujesz pomocy w uzyskaniu koncesji i nie wiesz od czego zacząć? Już nie musisz, połowę sukcesu masz za sobą ponieważ my zajmiemy sie wszystkim. Współpracujemy z gronem doświadczonych Prawników którzy w Twoim imieniu wystąpią o wszystkie pozwolenia i wpisy do rejestrów. Przy kompletnej dokumentacji proces jesteśmy w stanie zakończyć w terminie miesiąca, lecz w szczególnie zawiłych sprawach (zazwyczaj braki formalne na które nikt nie ma wpływu ponieważ urzędy lubią wymagać więcej niż jesteś w stanie przewidzieć) czas może się wydłużyć do 2 miesięcy.

W czym się specjalizujemy? Występujemy z wnioskami o koncesje na paliwa OPC oraz OPZ

Jeśli potrzebujesz innej koncesji, skontaktuj się w celu omówienia szczegółów.

INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE KONCESJI NA PALIWA CIEKŁE
Zgodnie z art. 32 ust. 1 pkt 4 lit. a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne
(Dz. U. z 2012 r. poz. 1059, z późn. zm.), uzyskania koncesji wymaga wykonywanie działalności
gospodarczej m.in. w zakresie obrotu paliwami ciekłymi (w tym paliwami ciekłymi z zagranicą)
z wyłączeniem obrotu gazem płynnym, jeżeli roczna wartość obrotu nie przekracza równowartości
10.000 euro.
Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Energii z dnia 15 grudnia 2016 r. w sprawie szczegółowego
wykazu paliw ciekłych, których wytwarzanie, magazynowanie lub przeładunek, przesyłanie lub
dystrybucja, obrót, w tym obrót z zagranicą, wymaga koncesji oraz których przywóz wymaga
wpisu do rejestru podmiotów przywożących (Dz. U. poz. 2039)

WARUNKI KONIECZNE, KTÓRE POWINIEN SPEŁNIAĆ KONCESJONARIUSZ

Przedsiębiorcy występujący z wnioskami o udzielenie koncesji na obrót paliwami ciekłymi
muszą spełniać przesłanki do jej uzyskania, określone w art. 33 ust. 1 ustawy – Prawo
energetyczne. Zgodnie z tym przepisem Prezes URE udziela koncesji wnioskodawcy, który:
1) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium państwa członkowskiego Unii
Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej, państwa członkowskiego Europejskiego
Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze
Gospodarczym lub Turcji,
2) dysponuje środkami finansowymi w wielkości gwarantującej prawidłowe wykonywanie
działalności, bądź jest w stanie udokumentować możliwości ich pozyskania,
3) ma możliwości techniczne gwarantujące prawidłowe wykonywanie działalności (jeżeli
wnioskodawca przewiduje wykorzystanie infrastruktury technicznej),
4) zapewni zatrudnienie osób o właściwych kwalifikacjach zawodowych (jeżeli są wymagane),
5) uzyskał decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu (jeżeli wnioskodawca
był zobowiązany do uzyskania takiej decyzji),
6) nie zalega z zapłatą podatków stanowiących dochód budżetu państwa, z wyjątkiem
przypadków gdy uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty
zaległości podatkowych albo podatku lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji
właściwego organu podatkowego lub organu kontroli skarbowej.

W przypadku przedsiębiorcy zagranicznego, który posiada koncesję na wytwarzanie paliw
ciekłych lub obrót paliwami ciekłymi z zagranicą albo występuje z wnioskiem o udzielenie takich
koncesji, wymagane są następujące dodatkowe warunki udzielanej takiemu przedsiębiorcy
koncesji na obrót paliwami ciekłymi (art. 33 ust. 1d ustawy – Prawo energetyczne):
7) ma siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i nabywa
paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności gospodarczej na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej albo prowadzi działalność gospodarczą na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej w ramach oddziału z siedzibą na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej utworzonego na warunkach i zasadach określonych w ustawie o swobodzie
działalności gospodarczej i nabywa paliwa ciekłe na potrzeby prowadzenia działalności
gospodarczej przez ten oddział,
8) jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usług

KTO KONCESJI NIE OTRZYMA

Zgodnie z art. 33 ust. 3 ustawy – Prawo energetyczne, nie może być wydana koncesja
wnioskodawcy:
1) który znajduje się w postępowaniu upadłościowym lub likwidacji,
2) któremu w ciągu ostatnich 3 lat cofnięto koncesję na działalność określoną ustawą
z przyczyn wymienionych w art. 58 ust. 2 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie
działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą
o swobodzie działalności gospodarczej”, lub którego w ciągu ostatnich 3 lat wykreślono
PAKIET INFORMACYJNY OPC
4
z rejestru działalności regulowanej z przyczyn, o których mowa w art. 71 ust. 1 ustawy
o swobodzie działalności gospodarczej,
3) skazanemu prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,
mające związek z prowadzoną działalnością gospodarczą,
4) który nie jest zarejestrowany jako podatnik podatku od towarów i usługm
5) jeżeli inny podmiot posiadający wobec niego znaczący wpływ lub sprawujący nad nim
kontrolę albo współkontrolę w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 34, 35 i pkt 36 lit. a, b, e i f
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047), został
w ciągu ostatnich 3 lat prawomocnie skazany za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe
mające związek z przedmiotem działalności gospodarczej określonej ustawą.