Zakładanie Spółek z o.o.

Wychodząc na przeciw Państwa oczekiwaniom do oferty dołączyliśmy zakładanie Spółek z o.o. w bardzo atrakcyjnej cenie w trybie przyśpieszonym gdzie sama rejestracja trwa nie dłużej jak 4 dni, a często wpis do KRS uzyskujemy w 2 dni, oraz tradycyjnie gdzie od samego początku macie Państwo wpływ na zapis w umowie i konfiguracje pod konkretne oczekiwania.
Oferujemy ponadto obsługę zgłoszenia Spółki do VAT oraz podatku akcyzowego. Należy pamiętać że zgłoszenie do podatku akcyzowego musi zostać dokonane przynajmniej dzień przed dokonaniem pierwszej transakcji aby nie narazić się na konsekwencje.

Zgłoszenie rejestracyjne AKC-R

Podmioty chcące prowadzić działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych są obowiązane przed dniem wykonania pierwszej czynności podlegającej opodatkowaniu akcyzą lub pierwszej czynności z wykorzystaniem wyrobów akcyzowych objętych zwolnieniem od akcyzy ze względu na ich przeznaczenie złożyć zgłoszenie rejestracyjne właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego. Naczelnik urzędu skarbowego pisemnie potwierdza przyjęcie zgłoszenia rejestracyjnego podatnika.

Jeżeli dane zawarte w zgłoszeniu rejestracyjnym uległy zmianie, wówczas podatnik jest obowiązany zgłosić tę zmianę naczelnikowi urzędu skarbowego w terminie 7 dni, licząc od dnia, w którym nastąpiła zmiana.

Obowiązek złożenia zgłoszenia rejestracyjnego dotyczy również podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych wyłącznie zerową stawką akcyzy. Obowiązek ten ciąży zarówno na podmiotach, które prowadzą działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych, które zostały określone w załączniku nr 2 do ustawy o podatku akcyzowym, jak i w załączniku nr 1 do tej ustawy. Wyjaśnić przy tym należy, że obowiązek ten dotyczy tych spośród podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wyrobów akcyzowych opodatkowanych wyłącznie zerową stawką akcyzy, które dokonują w stosunku do tych wyrobów czynności podlegających opodatkowaniu akcyzą, o których mowa w art. 8 ustawy o podatku akcyzowym, w szczególności produkcji tych wyrobów, ich importu, czy nabycia wewnątrzwspólnotowego.

 

Kiedy musisz, a kiedy możesz zarejestrować się jako podatnik VAT

  • Przekroczyłeś limit wartości sprzedaży 200 tys. zł ?
  • Twoi kontrahenci oczekują, że wystawisz im fakturę VAT ?
  • Chcesz odzyskiwać zapłacony VAT od zakupionych towarów i usług ?

Musisz zarejestrować się jako vatowiec w przypadku:

1. Jeśli wartość twojej sprzedaży w poprzednim roku przekroczyła kwotę 200 tys. zł. Do wartości sprzedaży nie wlicza się kwoty podatku oraz nie bierze się pod uwagę dostaw towarów i świadczonych usług uwzględnionych w art. 113 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług (m.in. wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów oraz sprzedaży wysyłkowej z terytorium kraju oraz sprzedaży wysyłkowej na terytorium kraju). Jeżeli rozpoczynasz działalność w trakcie roku, to limit ten oblicz proporcjonalnie do liczby miesięcy, jakie pozostały do zakończenia danego roku kalendarzowego.

Uwaga! Niezależnie od wartości sprzedaży, jeżeli wykonujesz wyłącznie czynności wymienione w art. 43 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług, masz prawo do zwolnienia z obowiązku rejestracji, jest to tzw. zwolnienie przedmiotowe. Natomiast, limit sprzedaży 200 tys. zł (a w przypadku osób rozpoczynających działalność w trakcie roku, limit ustalony proporcjonalnie do liczby miesięcy w roku w jakich będziesz prowadzić działalność gospodarczą) daje prawo do tzw. zwolnienia podmiotowego.

2. Niezależnie od wartości zrealizowanej sprzedaży,

gdy dostarczasz:

a) towary wymienione w załączniku nr 12 do ustawy o podatku od towarów i usług,
b) towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, z wyjątkiem: energii elektrycznej (PKWiU 35.11.10.0), wyrobów tytoniowych, samochodów osobowych, innych niż wymienione w lit. e, zaliczanych do środków trwałych podlegających amortyzacji,
c) budynki, budowle lub ich części, w przypadkach, o których mowa w art. 43 ust. 1 pkt 10 lit. a i b,
d) tereny budowlane,
e) nowe środki transportu;

gdy świadczysz usługi:
a) prawnicze,
b) w zakresie doradztwa, z wyjątkiem doradztwa rolniczego związanego z uprawą i hodowlą roślin oraz chowem i hodowlą zwierząt, a także związanego ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstwa rolnego,
c) jubilerskie;

Oraz gdy nie masz siedziby działalności gospodarczej na terytorium Polski.